Kontorudstyr

Kontorudstyr

Kontorudstyr er en anlægskonto, hvori anskaffelsesomkostningerne for kontorudstyr opbevares. Denne konto er klassificeret som en langsigtet aktivkonto, da aktivomkostningerne registreret i den forventes at blive holdt i mere end et år.Eksempler på kontorudstyr er kopimaskiner, faxmaskiner, computere og printere.

Læs mere

Regnskabssystem

Regnskabssystem

Et regnskabssystem er et system, der akkumulerer, lagrer og behandler finansielle og regnskabsmæssige oplysninger. Systemet genererer rapporter, der bruges til at træffe beslutninger om, hvordan en organisation skal drives. Disse rapporter bruges også af udenforstående til at evaluere udlån og investeringsmuligheder hos virksomheden. Syst

Læs mere

Faste omkostninger

Faste omkostninger

En fast pris er en pris, der ikke stiger eller falder i forbindelse med aktiviteter. Det skal betales af en organisation gentagne gange, selvom der ikke er nogen forretningsaktivitet. Konceptet bruges i finansiel analyse til at finde breakeven point for en virksomhed samt til at bestemme produktprissætning.S

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse

Fratrædelsesgodtgørelse

Fratrædelsesgodtgørelse er enhver kompensation, som en arbejdsgiver betaler til en medarbejder, der udløses af personens afgang fra virksomheden. Fratrædelsesgodtgørelsen er typisk defineret i medarbejderhåndbogen og vil derfor variere markant efter virksomhed. For eksempel kan et firma tilbyde en uges løn for hvert år, der arbejdes. En afta

Læs mere

Generelle årsregnskaber

Generelle årsregnskaber

Generelle årsregnskaber er de regnskaber, der frigives til en bred gruppe af brugere. De er beregnet til en lang række anvendelser, såsom kreditanalyse og værdiansættelse af aktier. Disse opgørelser inkluderer resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, opgørelse over egenkapital og eventuelle medfølgende oplysninger. Hvis årsre

Læs mere

Overførte omkostninger

Overførte omkostninger

Overførte omkostninger er de omkostninger, et produkt akkumulerer i løbet af sin tid i opstrøms arbejdscentre. Det er således de akkumulerede omkostninger ved et produkt, når det først ankommer til et downstream-arbejdscenter. Dette koncept bruges i et procesomkostningssystem.

Læs mere

Hovedbog

Hovedbog

En hovedbog er hovedsættet med konti, der opsummerer alle transaktioner, der finder sted inden for en enhed. Der kan være et dattersæt af hovedbøger, der sammenfattes i hovedbogen. Hovedbogen bruges igen til at samle information i en virksomheds regnskaber; dette kan gøres automatisk med regnskabssoftware eller ved manuelt at udarbejde regnskaber ud fra oplysningerne i en prøvebalancerapport (som er en sammenfatning af slutbalancerne i hovedbogen).Hovedb

Læs mere

Nuværende værdi

Nuværende værdi

Nutidsværdi er den aktuelle værdi af kontanter, der skal modtages i fremtiden med en eller flere betalinger, som er blevet diskonteret til en markedsrente. Nuværdien af ​​fremtidige pengestrømme er altid mindre end det samme beløb af fremtidige pengestrømme, da du straks kan investere modtaget kontant nu og derved opnå et større afkast end fra et løfte om at modtage kontanter i fremtiden.Begrebet nuti

Læs mere

Dummy aktivitet

Dummy aktivitet

En dummy-aktivitet er en aktivitet, der føjes til en projektplan som pladsholder. Det har ingen aktivitetstid forbundet med det. En dummy-aktivitet er beregnet til at vise en handlingssti i et projektaktivitetsdiagram og anvendes, når et logisk forhold mellem to aktiviteter ikke kan knyttes sammen ved at vise brugen af ​​pile, der forbinder en aktivitet til en anden.

Læs mere

Definition af udbetalingsforhold

Definition af udbetalingsforhold

Udbetalingsforholdet er den andel af udbytte, som et selskab betaler til investorer i forhold til dets rapporterede nettoindkomst. Investorer bruger det til at vurdere en virksomheds evne til at betale udbytte. Forholdet kan bruges til at udlede følgende oplysninger:Et højt forhold indikerer, at selskabets bestyrelse i det væsentlige afleverer alt overskud til investorer, hvilket indikerer, at der ikke synes at være en bedre intern anvendelse af fondene. Det

Læs mere

Hvornår skal der afregnes fra et aktiv

Hvornår skal der afregnes fra et aktiv

Et aktiv fraregnes ved dets afhændelse, eller når der ikke kan forventes fremtidige økonomiske fordele ved dets anvendelse eller bortskaffelse. Afregning kan opstå fra en række begivenheder, såsom et aktivs salg, skrotning eller donation.En gevinst eller et tab kan indregnes fra et aktivs derekognition, selvom en gevinst ved derekognition ikke kan registreres som indtægter. Gevins

Læs mere

Fakturadefinition

Fakturadefinition

En faktura er et dokument indsendt til en kunde, der identificerer en transaktion, som kunden skylder betaling til udstederen. Dette dokument repræsenterer et aktiv fra udstederen og kundens forpligtelse. En faktura identificerer typisk følgende oplysninger:FakturanummeretSælgers navn og adresseKøberens navn og adresseDatoen for afsendelse eller hvornår tjenester blev leveretEn beskrivelse af de købte varerMængderne og de samlede omkostninger for de købte varerEventuel skyldig momsEventuelle forsendelses- og ekspeditionsgebyrerDen samlede skyldBetalingsbetingelserEn faktura kan sendes elektronis

Læs mere

Risikojusteret diskonteringsrente

Risikojusteret diskonteringsrente

Den risikojusterede diskonteringsrente er baseret på den risikofrie rente og en risikopræmie. Risikopræmien er afledt af det opfattede risikoniveau forbundet med en strøm af pengestrømme, hvor diskonteringssatsen vil blive brugt til at nå frem til en nutidsværdi. Risikopræmien justeres opad, hvis niveauet for investeringsrisiko opfattes som højt. Når der

Læs mere

Definition af omvendt aktiesplit

Definition af omvendt aktiesplit

En omvendt aktiesplit er den udstedende enheds udveksling af et større antal aktier med et mindre antal aktier. Kursen på de resterende aktier vil stige som følge af den omvendte split. Der er flere grunde til at gøre det, såsom:Aktierne havde tidligere handlet i ørebeholdningsområdet, hvor mange investorer ikke ønsker at handle.En under

Læs mere

Skriftlige repræsentationer

Skriftlige repræsentationer

Skriftlige erklæringer er erklæringer fra klientledelse, der bekræfter visse emner eller understøtter revisionsbevis. Disse repræsentationer er nødvendige af revisor som dokumentation for en revisionsopgave, da ledelsen anerkender sit ansvar på visse områder og vidner om forskellige spørgsmål. Disse rep

Læs mere

Rapporteringsvaluta

Rapporteringsvaluta

En rapporteringsvaluta er den valuta, hvor en moderorganisation udarbejder sine årsregnskaber. Rapporteringsvalutaen er normalt den valuta, der bruges i en organisations hjemland. For at udstede regnskaber i sin rapporteringsvaluta skal et multinationalt firma først konvertere rapporteringen af ​​dets datterselskaber i andre lande til rapporteringsvalutaen.

Læs mere

Agenturets omkostninger

Agenturets omkostninger

Agenturomkostninger er de omkostninger, der er forbundet med forskellene mellem en agents og en hovedmands intentioner, hvor hovedmanden ikke har fuld kontrol over situationen. For eksempel kan aktionærer måske øge indtjeningen pr. Aktie ved at fokusere på omkostningsreduktion, mens ledere er mere opsat på at bruge penge på at øge deres frynsegoder. Et and

Læs mere

Ældre omkostninger

Ældre omkostninger

En arvsomkostning er en udgift, der giver løbende finansiering til noget, der ikke er relateret til indtægterne. De væsentligste eksempler på arvsomkostninger er de løbende pensions- og medicinske omkostninger forbundet med både nuværende og pensionerede medarbejdere. Ældre omkostninger er en særlig bekymring for virksomheder, der har et stort antal ansatte, og især de ældre virksomheder med et stort antal pensionister. Disse orga

Læs mere

Bedøm hegn

Bedøm hegn

Satshegn er regler eller begrænsninger, der giver kunderne mulighed for at segmentere sig i passende satskategorier baseret på deres behov, adfærd eller betalingsvillighed. Taksthegn bruges almindeligvis i luftfarts- og hotelindustrien til at tvinge kunder ind i grupper med højere betalinger eller lavere betalinger. For

Læs mere