Revalueringsmodellen

Revalueringsmodellen giver en virksomhed mulighed for at bære et anlægsaktiver til det opskrivne beløb. Efter opskrivningen er det bogførte beløb aktivets dagsværdi med fradrag af efterfølgende akkumulerede afskrivninger og akkumulerede nedskrivninger. Under denne fremgangsmåde skal man fortsætte med at revurdere anlægsaktiver med tilstrækkeligt regelmæssige intervaller til at sikre, at den regnskabsmæssige værdi ikke adskiller sig væsentligt fra dagsværdien i nogen periode. Denne mulighed er kun tilgængelig under internationale standarder for finansiel rapportering (IFRS).

Dagsværdien af ​​nogle anlægsaktiver kan være ret volatil, hvilket kræver omvurdering så ofte som en gang om året. I de fleste andre tilfælde betragter IFRS opskrivninger en gang hvert tredje til femte år som acceptabelt. Når et fast aktiv revurderes, er der to måder at håndtere eventuelle afskrivninger, der er akkumuleret siden sidste revaluering. Valgmulighederne er:

  • Tving aktivets regnskabsmæssige værdi til at svare til dets nyevaluerede værdi ved at omregne størrelsen på den akkumulerede afskrivning proportionalt eller

  • Fjern den akkumulerede afskrivning i forhold til den regnskabsmæssige værdi af det nyevaluerede aktiv. Denne metode er den enkleste af de to alternativer.

Brug en markedsbaseret vurdering af en kvalificeret vurderingsspecialist til at bestemme dagsværdien af ​​et fast aktiv. Hvis et aktiv er af en så speciel karakter, at en markedsbaseret dagsværdi ikke kan opnås, skal du bruge en alternativ metode til at nå frem til en estimeret dagsværdi. Eksempler på sådanne metoder er anvendelse af diskonterede fremtidige pengestrømme eller et skøn over et aktivs genanskaffelsesomkostninger.

Hvis valget foretages for at anvende opskrivningsmodellen, og en opskrivning resulterer i en stigning i den regnskabsmæssige værdi af et anlægsaktiv, skal du indregne stigningen i anden totalindkomst og akkumulere den i egenkapitalen på en konto med titlen "opskrivningsoverskud." Men hvis stigningen reverserer et revalueringsfald for det samme aktiv, der tidligere er blevet indregnet i resultatet, skal du indregne gevinst for revaluering i resultatet til omfanget af det tidligere tab (hvorved tabet slettes).

Hvis en opskrivning resulterer i et fald i den regnskabsmæssige værdi af et anlægsaktiv, skal du indregne faldet i overskud eller tab. Hvis der imidlertid er en kreditsaldo i revalueringsoverskuddet for det pågældende aktiv, skal du indregne faldet i anden totalindkomst for at udligne kreditbalancen. Faldet indregnet i anden totalindkomst mindsker størrelsen af ​​evt. Overskrivninger, der allerede er registreret på egenkapitalen.

Hvis et anlægsaktiver fratrækkes, overføres eventuelt tilknyttet revalueringsoverskud til tilbageholdt indtjening. Størrelsen på dette overskud overført til tilbageholdt indtjening er forskellen mellem afskrivningen baseret på aktivets oprindelige kostpris og afskrivningen baseret på aktivets opskrivede regnskabsmæssige værdi.