Definition af ekstraordinære genstande

Oversigt over ekstraordinære genstande

En ekstraordinær post i regnskabet er en begivenhed eller transaktion, der anses for unormal, ikke relateret til almindelig virksomhedsaktivitet og sandsynligvis ikke vil gentage sig inden for en overskuelig fremtid. Den formelle brug af ekstraordinære poster er blevet elimineret under Generelt accepterede regnskabsprincipper (GAAP), så følgende diskussion skal betragtes som historisk.

Rapporteringen af ​​en ekstraordinær vare plejede at være en yderst sjælden begivenhed. I næsten alle tilfælde blev en begivenhed eller transaktion betragtet som en del af en virksomheds normale driftsaktiviteter, og blev derfor rapporteret som sådan. Således rapporterer en virksomhed måske aldrig en ekstraordinær vare. GAAP anførte specifikt, at afskrivninger, nedskrivninger, gevinster eller tab på følgende poster ikke skulle behandles som ekstraordinære poster:

 • Forladelse af ejendom

 • Periodeafgrænsningsposter på langvarige kontrakter

 • Bortskaffelse af en komponent i en enhed

 • Effekter af en strejke

 • Udlejning af udstyr til andre

 • Valutaveksling

 • Oversættelse af fremmed valuta

 • Immaterielle aktiver

 • Varebeholdninger

 • Tilgodehavender

 • Salg af ejendom

Eksempler på genstande, der kunne klassificeres som ekstraordinære, var ødelæggelsen af ​​faciliteter ved et jordskælv eller ødelæggelsen af ​​en vingård med en haglstorm i et område, hvor haglstormskader var sjældne. Omvendt var et eksempel på en genstand, der ikke kvalificerede som ekstraordinær, vejrrelateret afgrødeskade i en region, hvor en sådan afgrødeskade var relativt hyppig. Dette niveau af specificitet var nødvendigt, fordi virksomheder forsøgte at klassificere så mange tab som muligt som ekstraordinære poster, så de kunne skubbes ned til bunden af ​​resultatopgørelsen til rapporteringsformål.

Hensigten bag rapportering af ekstraordinære poster inden for separate linjeposter i resultatopgørelsen var at tydeliggøre for læseren, hvilke poster der var fuldstændig uden tilknytning til en virksomheds operationelle og økonomiske resultater.

International Financial Reporting Standards (IFRS) bruger slet ikke begrebet ekstraordinær post.

Offentliggørelse af ekstraordinære genstande

En ekstraordinær post blev tidligere angivet særskilt i resultatopgørelsen, hvis den opfyldte et af følgende kriterier:

 • Det var væsentligt i forhold til indkomst før ekstraordinære poster

 • Det var væsentlig for udviklingen i årlig indtjening før ekstraordinære poster

 • Det var væsentligt efter andre kriterier

Ekstraordinære poster blev præsenteret særskilt og efter resultat af ordinær drift i resultatopgørelsen sammen med oplysning om posternes art og fratrukket relaterede indkomstskatter.

Hvis ekstraordinære poster blev rapporteret i resultatopgørelsen, skulle oplysninger om indtjening pr. Aktie for de ekstraordinære poster præsenteres enten i resultatopgørelsen eller i de medfølgende noter.