Langfristet gæld i forhold til egenkapital

Den langsigtede gældskvote er en metode, der anvendes til at bestemme den gearing, som en virksomhed har påtaget sig. For at udlede forholdet divideres en virksomheds langsigtede gæld med det samlede beløb for dens almindelige aktier og foretrukne aktier. Formlen er:

Langsigtet gæld ÷ (Almindelig aktie + Foretrukket aktie) = Langfristet gældsgrad

Når forholdet er forholdsvis høj, indebærer det, at en virksomhed har større risiko for konkurs, da den muligvis ikke kan betale for renteomkostningerne på gælden, hvis dens pengestrømme falder. Dette er mere et problem i perioder, hvor renten stiger, eller når en virksomheds pengestrømme er underlagt en stor variation, eller når en virksomhed har relativt minimale kontantreserver til rådighed til at nedbetale sine gældsforpligtelser.

Forholdet bruges undertiden til at sammenligne gearingsniveauet for en virksomhed med konkurrenternes for at se, om gearingsniveauet er rimeligt.

Standard gældskvoten kan være en mere pålidelig indikator for en virksomheds økonomiske levedygtighed, da den også inkluderer al kortfristet gæld. Dette er især tilfældet, når en organisation har en stor gæld, der forfalder inden for det næste år, hvilket ikke vises i den langsigtede gældsgrad.