Definition af finansiel risiko

Finansiel risiko er det potentielle tab, som en investor pådrager sig, når han investerer i en virksomhed, der bruger lånte penge. Når et firma bruger en stor gæld, har det en betydelig renteudgift og forpligtelse til at tilbagebetale hovedstolen, hvilket gør det mere sandsynligt, at det har økonomiske problemer, hvis dets pengestrømme falder. Eller hvis enheden er en regering, kan den ikke rejse tilstrækkelige kontanter fra skat til at betale for sine obligationsforpligtelser.

Der er flere typer finansielle risici, der inkluderer følgende:

  • Kreditrisiko . At en kunde eller låntager misligholder et tilgodehavende eller lån.

  • Valutarisiko . Disse tab vil blive påført beholdninger i fremmed valuta, når valutakurserne svinger.

  • Aktierisiko . Disse tab vil blive påført kapitalandele, når aktierne i en virksomhed udviser hurtige kursændringer.

  • Likviditetsrisiko . Disse tab vil blive påført, når markedsforholdene er meget ustabile.

Finansiel risiko kan mindskes ved brug af diversificerede beholdninger og sikringsstrategier.