Niveau 2 input definition

Niveau 2-input er finansielle aktiver og forpligtelser, der ligger i midten af ​​sværhedsgraden at værdiansætte. De er midt i et hierarki af informationskilder, der spænder fra niveau 1 (bedst) til niveau 3 (værst). Den generelle hensigt med disse informationsniveauer er at føre regnskabsføreren gennem en række værdiansættelsesalternativer, hvor løsninger tættere på niveau 1 foretrækkes frem for niveau 3. De er direkte eller indirekte observerbare input undtagen noterede priser. Denne definition inkluderer priser for aktiver eller passiver, der er (med nøglepunkter angivet med fed skrift):

  • For lignende varer på aktive markeder; eller

  • For identiske eller lignende varer på inaktive markeder; eller

  • For andre input end noterede priser, såsom kreditspænd og renter; eller

  • For input afledt af sammenhæng med observerbare markedsdata.

Et eksempel på niveau 2-input er et værdiansættelsesmultipel for en forretningsenhed, der er baseret på salg af sammenlignelige enheder. Et andet eksempel er prisen per kvadratfod for en bygning baseret på priser, der involverer sammenlignelige faciliteter på lignende steder.

Det kan være nødvendigt at justere de oplysninger, der stammer fra niveau 2-input, da de ikke nøjagtigt svarer til de aktiver eller forpligtelser, for hvilke der udledes dagsværdier. Der kan være behov for justeringer for faktorer som aktivernes tilstand eller placering og transaktionsvolumenet på de markeder, hvorfra oplysningerne stammer.