Akkumuleret afskrivning

Akkumuleret afskrivning er det kumulative beløb for alle afskrivningsomkostninger, der er afskrevet på et immaterielt aktiv. Konceptet kan også være beregnet til at gælde for alle afskrivninger, der hidtil er blevet belastet med en gruppe immaterielle aktiver. Afskrivninger bruges til at indikere det gradvise forbrug af et immaterielt aktiv over tid. Det beregnes næsten altid lineært. Den typiske afskrivningspost er en debitering til afskrivning og en kredit til den akkumulerede afskrivningskonto.

Akkumuleret afskrivning registreres på balancen som en kontrakontokonto, så den er placeret under linjeposten for ikke-amortiserede immaterielle aktiver; nettobeløbet af immaterielle aktiver er angivet umiddelbart under det.

Det er ikke almindeligt at rapportere akkumulerede afskrivninger som en separat linjepost i balancen. Mere typiske præsentationer er at inkludere akkumulerede afskrivninger i den akkumulerede afskrivningslinjepost eller at præsentere immaterielle aktiver netto efter akkumulerede afskrivninger på en enkelt linjepost.

Kostprisen for et immaterielt aktiv, der endnu ikke er afskrevet i amortiseringsomkostningerne, kaldes fratrukket akkumulerede afskrivninger og beregnes som den oprindelige kostpris for et immaterielt aktiv minus dets akkumulerede afskrivning.

Når et immaterielt aktiv afsluttes, fjernes den tilknyttede afskrivning også fra balancen.

Akkumuleret afskrivning adskiller sig fra akkumuleret afskrivning, idet akkumuleret afskrivning er knyttet til immaterielle aktiver, mens akkumulerede afskrivninger er knyttet til materielle aktiver.