Handel med værdipapirer

Handelsværdipapirer er en kategori af værdipapirer, der inkluderer både gældsværdipapirer og aktier, og som en virksomhed har til hensigt at sælge på kort sigt for et overskud, som den forventer at generere ved stigninger i værdipapirernes pris. Dette er den mest almindelige klassifikation, der anvendes til investeringer i værdipapirer.

Handel sker normalt gennem en organiseret børs, der fungerer som mellemmand mellem en køber og sælger, skønt det også er muligt at engagere sig direkte i køb og salg med modparter.

Handelspapirer registreres i investorens balance til dagsværdi på balancedagen. Denne type omsættelige sikkerhed er altid placeret i balancen som et aktuelt aktiv.

Hvis der er en ændring i dagsværdien af ​​et sådant aktiv fra periode til periode, indregnes denne ændring i resultatopgørelsen som en gevinst eller et tab.

Andre typer omsættelige værdipapirer klassificeres som tilgængelige for salg og holdes til udløb.