Skatteregnskab

Skatteregnskab refererer til de regler, der bruges til at generere skatteaktiver og -forpligtelser i en virksomheds eller enkeltpersons regnskaber. Skatteregnskab stammer fra Internal Revenue Code (IRC) snarere end en af ​​regnskabsrammerne, såsom GAAP eller IFRS. Skatteregnskab kan resultere i dannelsen af ​​et skattepligtigt indkomsttal, der varierer fra det indkomsttal, der er rapporteret i en virksomheds resultatopgørelse. Årsagen til forskellen er, at skatteregler kan fremskynde eller forsinke indregningen af ​​visse udgifter, der normalt ville blive indregnet i en rapporteringsperiode. Disse forskelle er midlertidige, da aktiverne efterhånden vil blive inddrevet og forpligtelserne afviklet, på hvilket tidspunkt forskellene ophører.

En forskel, der resulterer i et skattepligtigt beløb i en senere periode, kaldes en skattepligtig midlertidig forskel, mens en forskel, der resulterer i et fradragsberettiget beløb i en senere periode, kaldes en fradragsberettiget midlertidig forskel. Eksempler på midlertidige forskelle er:

  • Indtægter eller gevinster, der er skattepligtige enten før eller efter indregning i årsregnskabet. For eksempel kan en godtgørelse for tvivlsomme konti muligvis ikke straks fradrages i skat, men skal i stedet udsættes, indtil specifikke tilgodehavender erklæres for dårlige fordringer.
  • Udgifter eller underskud, der er fradragsberettigede enten før eller efter indregning i årsregnskabet. F.eks. Er nogle anlægsaktiver skattefradragsberettigede på én gang, men kan kun indregnes gennem langsigtede afskrivninger i årsregnskabet.
  • Aktiver, hvis skattegrundlag er reduceret med investeringsskatkreditter.

Den væsentlige skatteregnskab stammer fra behovet for at genkende to poster, som er:

  • Aktuelt år . Indregning af en skatteforpligtelse eller et skatteaktiv baseret på det anslåede beløb til indkomstskat, der skal betales eller refunderes for indeværende år.
  • Fremtidige år . Indregning af en udskudt skatteforpligtelse eller et skatteaktiv baseret på de estimerede effekter i fremtiden for fremførte og midlertidige forskelle.

Baseret på de foregående punkter er den generelle regnskab for indkomstskat:

  1. Opret en skatteforpligtelse for skønnet skat, der skal betales, og / eller opret et skatteakt for skatterefusion, der vedrører det aktuelle eller tidligere år.
  2. Opret en udskudt skatteforpligtelse for estimerede fremtidige skatter, der skal betales, og / eller opret et udskudt skatteaktiv til estimerede fremtidige skatterefusioner, der kan henføres til midlertidige forskelle og fremførsler.
  3. Beregn den samlede skatteudgift i perioden.