Indtægtsudgifter

En indtægtsudgift er en omkostning, der belastes med udgiften, så snart omkostningerne afholdes. Ved at gøre dette bruger en virksomhed matchningsprincippet til at forbinde de afholdte omkostninger med indtægter genereret i samme rapporteringsperiode. Dette giver de mest nøjagtige resultatopgørelser. Der er to typer indtægtsudgifter:

  • Vedligeholdelse af et indtægtsgenererende aktiv . Dette inkluderer reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, fordi de afholdes for at understøtte den aktuelle drift og ikke forlænger aktivets levetid eller forbedrer det.

  • Generere indtægter . Dette er alle daglige udgifter, der er nødvendige for at drive en virksomhed, såsom salgsløn, husleje, kontorartikler og forsyningsselskaber.

Andre typer omkostninger betragtes ikke som indtægtsudgifter, fordi de vedrører frembringelsen af fremtidige indtægter. For eksempel er køb af et fast aktiv kategoriseret som et aktiv og debiteres over flere perioder for at matche omkostningerne ved aktivet mod flere fremtidige perioder med indtægtsgenerering. Disse udgifter er kendt somanlægsinvesteringer.