Regnskabsmæssig behandling af immaterielle aktiver

Oversigt over immaterielle aktiver

Et immaterielt aktiv er et ikke-fysisk aktiv, der har en brugstid på mere end et år. Eksempler på immaterielle aktiver er varemærker, kundelister, film, franchiseaftaler og computersoftware. Mere omfattende eksempler på immaterielle aktiver er:

 • Kunstneriske aktiver. Dette kan omfatte fotos, videoer, malerier, film og lydoptagelser.

 • Defensive aktiver . Du får muligvis et immaterielt aktiv, så andre ikke bruger det. Dens levetid er den periode, hvor det er værd at holde tilbage fra konkurrencen.

 • Forbedringer af lejemål . Dette er forbedringer af en lejebolig, hvor udlejer overtager ejerskabet af forbedringerne. Du afskriver disse forbedringer over den kortere levetid eller lejeperioden.

 • Software udviklet til intern brug . Dette er omkostningerne ved software udviklet til intern brug uden plan om at markedsføre den eksternt. Du afskriver disse omkostninger over aktivets brugstid.

 • Internt udviklet og ikke specifikt identificerbar . Hvis der ikke er et specifikt identificerbart immaterielt aktiv, skal du opkræve omkostningerne til omkostninger i den påløbne periode.

 • Goodwill . Når en virksomhed erhverver en anden enhed, er goodwill forskellen mellem købsprisen og størrelsen af ​​den pris, der ikke er tildelt aktiver og forpligtelser erhvervet i anskaffelsen, og som specifikt er identificeret. Goodwill genererer ikke uafhængigt pengestrømme.

Første anerkendelse af immaterielle aktiver

En virksomhed skal oprindeligt indregne erhvervede immaterielle aktiver til deres dagsværdier. Du skal oprindeligt anerkende omkostningerne ved software udviklet internt og lejemålsforbedringer til deres pris. Omkostningerne til alle andre immaterielle aktiver, der er udviklet internt, skal omkostningsføres i den afholdte periode.

Afskrivning på immaterielle aktiver

Hvis et immaterielt aktiv har en begrænset brugstid, afskrives det over den brugstid. Det beløb, der skal afskrives, er den registrerede kostpris med fradrag af restværdien. Imidlertid anses immaterielle aktiver normalt ikke for at have nogen restværdi, så aktivets fulde størrelse amortiseres typisk. Hvis der er noget mønster af økonomiske fordele ved det immaterielle aktiv, skal du vedtage en afskrivningsmetode, der tilnærmer sig dette mønster. Hvis ikke, er den sædvanlige tilgang at afskrive den ved hjælp af den lineære metode.

Hvis et immaterielt aktiv efterfølgende nedskrives (se nedenfor), bliver du sandsynligvis nødt til at justere amortiseringsniveauet for at tage hensyn til aktivets reducerede regnskabsmæssige værdi og muligvis en reduceret brugstid. For eksempel, hvis den regnskabsmæssige værdi af et aktiv reduceres gennem værdiforringelse fra $ 1.000.000 til $ 100.000, og dets brugstid er komprimeret fra 5 år til to år, vil den årlige afskrivningsprocent ændre sig fra $ 200.000 om året til $ 50.000 om året.

Hvis aktivets brugstid er i stedet for ubegrænset, kan det ikke afskrives. I stedet skal du periodisk evaluere aktivet for at se, om det nu har en bestemt levetid. Hvis det er tilfældet, skal du begynde at afskrive det over den periode. Alternativt, hvis aktivet fortsat har en ubegrænset brugstid, skal du periodisk evaluere det for at se, om dets værdi er blevet nedskrevet.

Nedskrivningstest for immaterielle aktiver

Du bør teste for et værdiforringelsestab, når omstændighederne indikerer, at et immaterielt aktivs regnskabsmæssige værdi muligvis ikke kan genindvindes eller mindst en gang om året. Eksempler på sådanne tilfælde er:

 • Betydeligt fald i aktivets markedspris

 • Væsentlig negativ ændring i aktivets anvendelsesmåde

 • Væsentlige ugunstige ændringer i juridiske faktorer eller forretningsklimaet, der kan påvirke aktivets værdi

 • Overdreven omkostninger afholdt for at erhverve eller konstruere aktivet

 • Historiske og forventede tab på drift eller pengestrømme forbundet med aktivet

 • Aktivet er mere end 50% sandsynligt, at det vil blive solgt eller på anden måde bortskaffet inden udløbet af dets tidligere estimerede brugstid

Hvis der er værdiforringelse af immaterielle aktiver, skal du indregne et værdiforringelsestab. Dette vil være en debitering på en nedskrivningskonto og en kredit på den immaterielle aktivkonto.

Den nye regnskabsmæssige værdi af det immaterielle aktiv er dets tidligere regnskabsmæssige værdi med fradrag af værdiforringelse. Dette betyder, at du skal ændre amortiseringen af ​​aktivet til at indregne dets nu reducerede regnskabsmæssige værdi. Det kan også være nødvendigt at justere aktivets resterende brugstid baseret på de oplysninger, der er opnået under testprocessen.

Et tidligere indregnet nedskrivning kan ikke tilbageføres.