Brugsret-aktiv

Brugsretaktivet er en lejers ret til at bruge et aktiv i løbet af en leasingkontrakt. Aktivet beregnes som det oprindelige beløb for leasingforpligtelsen plus eventuelle leasingbetalinger, der er foretaget til udlejeren inden leasingaftalens startdato, plus eventuelle oprindelige direkte afholdte omkostninger minus modtagne leasingincitamenter.

Afskrivningsperioden for aktivet til brugsret er fra startdatoen for leasingkontrakten til den tidligere i slutningen af ​​leasingperioden eller slutningen af ​​aktivets brugstid. En undtagelse er, når det er med rimelighed sikkert, at leasingtager vil udnytte en option til at købe aktivet, i hvilket tilfælde afskrivningsperioden er til slutningen af ​​aktivets brugstid.

Hvis det vurderes, at et brugsretligt aktiv nedskrives, registreres værdiforringelsen med det samme, hvorved aktivets regnskabsmæssige værdi reduceres. Dens efterfølgende måling beregnes som den regnskabsmæssige værdi umiddelbart efter værdiforringelsestransaktionen minus eventuelle efterfølgende akkumulerede afskrivninger.

Ved afslutningen af ​​en leasingkontrakt fjernes brugsret-aktivet og tilhørende leasingforpligtelse fra leasingtagerens bøger. Forskellen mellem de to beløb bogføres som et overskud eller tab på det tidspunkt.